นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ของเรา ICHI OCHA ชานมไต้หวันไข่มุก มีการกำหนดนโยบาย ดังนี้

ข้อ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ ichiochadrinks เก็บรวบรวมจากท่าน

ข้อมูลความเป็นส่วนตัว หรือเมื่อร่วมกับข้อมูลอื่นโดยตรงและที่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัด ichiochadrinks จะเก็บข้อมูลจากท่านดังต่อไปนี้ : 

1.1) ข้อมูลระบุตัวตน ตัวอย่างเช่น ชื่อของท่าน , เพศ และ วันเกิด  

1.2) ข้อมูลติดต่อ ตัวอย่างเช่น ที่อยู่การจัดส่งใบเสร็จ , ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า , อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ 

1.3) ข้อมูลบัญชี ตัวอย่างเช่น บัญชีธนาคาร และรายละเอียดการชำระเงิน 

1.4) ข้อมูลการทำธุรกรรม ตัวอย่างเช่น รายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงิน และรายละเอียดสินค้าและบริการอื่น ๆ ที่ท่านได้ซื้อจาก ichiochadrinks 

1.5) ข้อมูลส่วนตัว ตัวอย่างเช่น ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน การสั่งซื้อหรือคำสั่งซื้อจากท่าน ความสนใจ การตั้งค่า การตอบรับ และการตอบแบบสำรวจ 

1.6) ข้อมูลการใช้งาน ตัวอย่างเช่น ข้อมูลการเข้าใช้แพลตฟอร์มของท่าน สินค้า และบริการอื่น ๆ 

1.7) ข้อมูลการตลาดและการติดต่อสื่อสาร ตัวอย่างเช่น ความพึงพอใจในการรับข้อมูลการตลาดจากทาง ichiochadrinks และ บุคคลภายนอกของ ichiochadrinks และความพึงพอใจในการติดต่อสื่อสาร


ข้อ 2 การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ ichiochadrinks เก็บมาจากท่าน จะนำไปใช้โดย ichiochadrinks หรือแชร์ หรือส่งมอบให้กับบุคคลภายนอก สำหรับบางส่วน หรือทั้งหมด เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการ เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่าน การชำระเงินค่าสินค้าที่ท่านชำระ การส่งมอบสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ ichiochadrinks จะส่งข้อมูลส่วนตัวให้กับบุคคลภายนอก เพื่อทำการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน เปรียบเทียบข้อมูลและยืนยันกับบุคคลภายนอก เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล

ข้อ 3 การเพิกถอนความยินยอม และการให้ลบ หรือทำข้อมูลให้เป็นนิรนามซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านอาจแจ้งการเพิกถอนการให้ความยินยอมของท่าน ในการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ตลอดเวลา หรือร้องขอให้ลบโดยติดต่อเจ้าหน้าที่ป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อ 4 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีหน้าที่ในการแจ้งหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ทาง ichiochadrinks มีไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ท่านสามารถอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลได้ตลอดเวลาโดยการเข้าจากบัญชีท่านไปที่แพลตฟอร์ม หากท่านไม่สามารถทำการอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางบัญชีของท่านได้ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ป้องกันข้อมูลส่วนตัว

ข้อ 5 การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

หากท่านต้องการขอทราบข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ทาง ichiochadrinks ได้เก็บไว้ หรือมีข้อสงสัยในการเก็บข้อมูล หรือได้เปิดเผยโดยทาง ichiochadrinks ในปีที่ผ่านมา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ป้องกันข้อมูลส่วนตัว

ข้อ 6 ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของท่าน

รหัสผ่านของท่าน เป็นกุญแจสำคัญ สำหรับการเข้าใช้บัญชี กรุณาห้ามแชร์รหัสผ่านลาซาด้าของท่านกับใคร หากท่านใช้รหัสผ่านของท่านกับบุคคลอื่น ท่านมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำที่เกิดขึ้นจากบัญชีชื่อของท่านและผลกระทบนั้น ๆ ดังนั้น หากรหัสผ่านของท่านถูกเปลี่ยนด้วยเหตุผลใดก็ตามหรือเชื่อว่ารหัสผ่านของท่านถูกเปลี่ยนแปลงให้ท่านติดต่อกับทาง ichiochadrinks และขอเปลี่ยนรหัสผ่านทันที

ข้อ 7 การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ichiochadrinks จัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จำเป็น หรือตามกฎหมาย ichiochadrinks จะหยุดการเก็บข้อมูลความเป็นส่วนตัว หรือลบข้อมูลที่เชื่อมโยงกับท่าน เนื่องจาก ไม่มีความจำเป็นต่อกฎหมายหรือต่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอีกต่อไป

ข้อ 8 สิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านรับทราบและยอมรับว่าเรามีสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านในกรณีที่มีกฎหมายกฎระเบียบรัฐบาลภาษี การบังคับใช้กฎหมายหรือต่อผู้มีอำนาจหรือต่อเจ้าของผู้มีสิทธิ์หรือในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควรที่ ichiochadrinks เชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีความจำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฎิบัติตามหน้าที่ข้อกำหนด หรือการร่วมมือใดไม่ว่าจะโดยสมัครใจ หรือได้รับคำสั่งมาเพื่อให้ความร่วมมือตามคำสั่งการสืบสวนและหรือตามที่ร้องขอจากบุคคลเหล่านั้น ตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้ ท่านตกลงยินยอมจะไม่กระทำการใดใดและหรือสละสิทธิ์ของท่านที่จะกระทำการใดต่อ ichiochadrinks สำหรับการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวตามสถานการณ์เช่นว่านี้

     ทั้งนี้ ICHI OCHA ชานมไต้หวันไข่มุก จะตรวจสอบคำร้องของผู้ซื้อแต่ละคนแบบเป็นกรณี ๆ ไป และจะตัดสินใจว่าควรดำเนินการตามคำร้องของลูกค้า หรือไม่ด้วยการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริการลูกค้า ICHI OCHA ชานมไต้หวันไข่มุก ถือเป็นที่สิ้นสุด

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ ichiochadrinks เก็บมาจากท่าน จะนำไปใช้โดย ichiochadrinks หรือแชร์ หรือส่งมอบให้กับบุคคลภายนอก สำหรับบางส่วน หรือทั้งหมด เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการ เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่าน การชำระเงินค่าสินค้าที่ท่านชำระ การส่งมอบสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ ichiochadrinks จะส่งข้อมูลส่วนตัวให้กับบุคคลภายนอก เพื่อทำการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน เปรียบเทียบข้อมูลและยืนยันกับบุคคลภายนอก เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล